Meighedsrådets Udvalg

Denne side opdateres løbende.

Udvalgene er her nævnt i numerisk rækkefølge. Under denne liste er der en uddybning af hver enkelt udvalg.

1. Økonomiudvalg og Kirketjeneste

2. Sekretariatsudvalg

3. Arrangemetsudvalg

4. Køkkenudvalg

5. Socialudvalg

6. Aktivitetsudvalg

7. Bygningsudvalg

1. Økonomiudvalg og Kirketjeneste

Økonomi:

Kassereren er valgt blandt Menighedsrådets medlemmer i Margrethekirken og har ansvaret for kirkens økonomi. Økonomiudvalget  har følgende sammensætning.

Formand:

Mariannr Rasmussen

Udvalgsmedlem

John Peter Sørensen

Anne Bjerngaard

Arbejdsopgaver:

Udarbejdelse af budgetter til godkendelse i Menighedsrådet og på Årsmødet i marts måned.
Budgetstyring med evt.forslag til budgetændringer, som merforbrug og kompenserende mindre forbrug. Forslag til donationer fra Margrethekirkens Venner og andre. Afklarende møder med de øvrige udvalgsformænd der er ansvarlige for deløkonomien i deres eget udvalg. 

Placering af frie midler efter gældende regler til bedst mulig afkast.

Forelæggelser af måneds / kvartalsafstemninger for Menighedsrådet.

Ansvarlig for alle ud- og indbetalinger.

Ansvarlig for anvendelse af social og nødhjælpskonto i samarbejde med præsten og menighedsrådsformanden.

Opfølgning af kontingentindbetalinger herunder påmindelse for manglende betalinger.

Ansvarlig for løn til personale efter gældende kontrakter/beskrivelser.

Opfølgning af indbetalt /ikke indbetalt kirkeskat med aktivitet nr.9 samt påmindelser.

Kirketjeneste og Kordegn:

Udvalgsformanden er ansvarlig for den praktiske i afviklingen af kirketjenesten og støttes i dette abejde af udvalgsts medlemmer og kordegnen.

Pastor Iben Snell har ansvaret for det kirkelige indhold.

2. Sekretariatsudvalg

3. Arrangemetsudvalg

4. Køkkenudvalg

Tina Maria Bredahl-Madsen

Lill Sander

Alice Szelag

5. Socialudvalg
Det overordnede arbejde i socialudvalget er, at koordinere med Mijas kommune om, hvor der er et behov for at hjælpe i forhold til de midler, vi har til rådighed.

Udvalget varetager kirkens forpligtelse overfor svage og syge medlemmer og andre, når behovet er der, og at der altid tænkes i kirkeregi på, hvad kan vi gøre for at hjælpe og lindre.

Udvagsformand:

Den til enhver tid værende præst

e-mail: margrethekirken@margrethekirke.com

Udvalgsmedlemmer

Marianne Rasmussen

Anne Bjerngaard

6. Aktivitetsudvalg

Menighedsrådet.


7. Bygningsudvalg
Det er udvalgsmedlemmernes opgave at at føre tilsyn med Margrethekirken og præsteboligen. Udvalgst skal drage omsorg for at bygningerne til stadighed har en høj standard og at bygningedele med stor slitage vedligeholdes hyppigere end bygningsdele med mindre slidtage. Pludseligopståede skader repareres omgående. Udvalget udarbejder en "Drift og vedligeholdelsesplan" for begge adresser.

Udvalgsmedlemmer

Mona Davidsen

Lill Sander