Kirkens Vedtægter

Vedtægter for den danske kirke øst for Malaga Fremlagt på Årsmødet d. 9. februar 2019 til godkendelse
 
 
Navn:
 
Den danske Kirke Øst for Málaga
 
Kirken er tilstede på kysten Øst for Málaga med afholdelse af gudstjenester i Torre del Mar og Almuñecar samt lejlighedsvis i Maro. Kirken hører under organisationen DSUK (Danske Sømands- og Udlandskirker).
 
Grundlag: Den danske kirke øst for Málaga er som kirke en del af den danske evangeliske, lutherske folkekirke og er bundet til dens trosbekendelse, ritualer og bekendelsesskrifter. Menighedsrådets værdigrundlag og arbejde følger Danske Sømands- og Udlandskirker og deres menneskesyn.
 
Det må og skal være frit at deltage i alle danske kirkers gudstjenester.
 
Medlemskab: Et medlemskab af Den danske Kirke Øst for Málaga giver stemmeret og valgbarhed til menighedsrådet i Den danske Kirke Øst for Málaga. Såfremt man betaler kirkeskat i Danmark, kan man overføre sin kirkeskat til kirken Øst for Málaga og samtidig bevare rettigheder til Den danske Folkekirke i Danmark. Såfremt man ikke overfører sin kirkeskat, skal der betales et årligt kontingent for at få medlemskab af  Kirken Øst for Málaga.  Et medlemskab af Den danske Kirke Øst for Málaga giver desuden stemmeret ved Årsmødet, såfremt kontingentet er indbetalt. Det årlige kontingent/medlemsbidrag fastsættes af Menighedsrådet.
 
Årsmøde: For at sikre, at menighedsrådet arbejder i overensstemmelse med menighedens ønsker, afholdes årligt et årsmøde. Mødet afholdes i februar og indkaldes med 3-ugers varsel og meddeles på kirkens hjemmeside, www.margrethekirken.com under fanebladet Kirken Øst for Málaga, ved gudstjenester samt i Nyhedsbrev, som udsendes elektronisk til medlemmer, som har opgivet mailadresse, desuden med opslag i De danske Klubber i Torre del Mar og i Almuñecar. 
 
Dagsorden for Årsmødet :
1. Velkomst v/ Formanden
2. Valg af ordstyrer/dirigent
3. Valg af referent
4. Formandens beretning
5. Forsamlingens godkendelse af formandens beretning
6. Vedtægtsændringer
7. Kassereren fremlægger årsregnskabet samt budget for det kommende år
8. Forsamlingens godkendelse af regnskab samt budget
9. Støttekredsen
10. Valg af medlemmer til menighedsrådet
11. Valg af 2-3 suppleanter til menighedsrådet.
12. Valg af revisor og revisorsuppleant
13. Evt. (der kan ikke træffes beslutninger under dette punkt).
 
Alle afstemninger på Årsmødet kan være mundtlige dog kræves skriftlig afstemning, såfremt blot et medlem forlanger det. Godkendelse af formandens og kassererens beretninger foregår ved simpelt flertal.
 
 
Referat fra Årsmødet tilsendes DSUK senest 2 uger efter afholdelse af Årsmødet.
 
 
Valg af menighedsråd: Stemmeret og valgbarhed har alle, som er medlem og som har betalt det fastsatte medlemsbidrag eller overført deres kirkeskat til Den danske Kirke Øst for Málaga. Menighedsrådsmedlemmerne vælges ved simpelt flertal på Årsmødet og vælges for 2 år. Genvalg kan finde sted. Menighedsrådet består af minimum 6 medlemmer plus præsten, såfremt det er muligt.
Der vælges mindst 2 gerne 3 suppleanter, som kan indtræde i rådet, hvis et af medlemmerne får forfald eller ønsker at udtræde af rådet. Suppleanterne vælges for en 2-årig periode, men i det tilfælde at suppleanten træder ind i rådet, skal suppleanten sidde i den periode, det udtrådte medlem er valgt for. Den afgående formand indkalder til det konstituerende møde, som finder sted umiddelbart efter Årsmødet  og senest 2 uger efter.

Menighedsrådet konstituerer sig med formand, næstformand og kasserer. Rådet kan nedsætte udvalg. For disse udarbejdes kommissorium.
 
Præsten er født medlem af menighedsrådet.  
 
Forretningsudvalg: Formand, næstformand samt præsten udgør Forretningsudvalget, som kan træffe presserende beslutninger, såfremt det ikke er muligt at afholde menighedsrådsmøde inden en given beslutning skal træffes.
 
Revisor & revisorsuppleant : Der vælges en revisor samt en revisorsuppleant på mødet. Disse vælges for en 2-årig periode.
 
Menighedsrådets opgaver: Det påhviler menighedsrådet at virke for gode vilkår for kirkens virke. Menighedsrådet udpeger repræsentant til Repræsentantskabet i Danske Sømands- og Udlandskirker. For at opfylde grundlaget for kirkens virke og til afholdelse af nødvendige udgifter indsamles midler ved medlemsbidrag, overført dansk kirkeskat, kollekter o.a. De indsamlede midler er Kirkens ejendom, som disponeres af menighedsrådet.
 
Menighedsrådets virke:
1. Rådsmøder indkaldes af formanden med 1 uges varsel med angivelse af dagsorden. Når mindst 1/3 af rådsmedlemmerne ønsker det, skal formanden indkalde til møde (hvis antallet ikke er deleligt med 3 forhøjes antallet til første tal deleligt med 3). Ethvert medlem kan kræve sager optaget på dagsordenen ved henvendelse til formanden mindst 14 dage før mødet. Sager der ikke er optaget på dagsordenen, kan kun behandles og afgøres på mødet, hvis alle tilstedeværende medlemmer enstemmigt vedtager det.
2. Formanden, eller i dennes fravær næstformanden, forbereder rådets møder, leder forhandlingerne og foranlediger rådets beslutninger udført. Intet medlem af rådet må på egen hånd disponere på rådets vegne uden særlig bemyndigelse. Det enkelte medlems udtalelser på møderne er fortrolige.
3. Rådets beslutninger træffes på møder. Rådet er kun beslutningsdygtigt, når mindst halvdelen af medlemmerne er til stede. Afgørelsen af en sag skal, når mindst 1/3 af de tilstedeværende medlemmer kræver det, udsættes til næste møde. På dette møde, der skal finde sted inden en måneds forløb, skal afgørelse træffes.
4. Afstemninger skal ske skriftligt, når blot et medlem kræver det. Til beslutning kræves almindeligt flertal. Ethvert medlem har pligt til at oplyse om evt. inhabilitet. Rådet afgør selv habilitetsspørgsmål.
5. Der føres protokol over rådsmøderne. Heri anføres deltagerne, dagsordenen og de trufne afgørelser med angivelse af evt. dissens. Ved næste møde godkendes referat med korrigerende tilføjelser ved underskrift af samtlige de medlemmer, som har deltaget i det refererede møde.
 
Vedtægtsændringer:
Evt. vedtægtsændringer skal træffes på Årsmødet. Der kræves kvalificeret flertal (2/3 flertal) for at en vedtægtsændring kan effektueres. Såfremt flertal opnås, men ikke kvalificeret flertal skal der indkaldes til ekstraordinært Årsmøde, som skal afholdes senest 4 uger efter det ordinære Årsmøde. På det ekstraordinære Årsmøde kræves kun simpelt flertal for at gennemføre vedtægtsændringen. Vedtægtsændringer skal godkendes af DSUK´s bestyrelse.
 
Opløsning: Beslutning om opløsning af Den danske Kirke Øst for Málaga skal træffes af 2 på hinanden følgende Årsmøder med 6 ugers mellemrum og med mindst 2/3 flertal på hvert Årsmøde. Såfremt opløsning af Den danske Kirke Øst for Málaga vedtages, skal en evt. formue hensættes i DSUK. Formuen skal restitueres, såfremt menigheden inden 10 år bliver i stand til at genoptage sit arbejde på samme grundlag, som nævnt under punktet ”Grundlag”.  Køb og salg af fast ejendom skal godkendes af Årsmødet og af DSUK.
 
Hverken menigheden eller bidragsyderne har andel i kirkens formue.
 
 
*******************************************************************************************************************************